menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .

AKTUALNOŚCI


Ta informacja pochodzi z dnia 2005-10-10, więc niekoniecznie jest jeszcze aktualna.

Fundacja GAP Polska
zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie
"EKOZESPOŁY czyli szkolna kampania ekologicznego stylu życia RAZEM CHRONIMY ZIEMIĘ".


Celem Programu ekozespołów jest wprowadzenie trwałych, ekologicznie zrównoważonych nawyków w życiu codziennym. Program skupia się na działaniach możliwych do przeprowadzenia w gospodarstwie domowym, szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej, wpływających na osiągnięcie kilku ważnych ekologicznych celów:
- zmniejszenie wytwarzania odpadów i marnotrawstwa surowców,
- niższe zużycie energii i wody,
- ekologiczne podróżowanie,
- zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w zakupach żywności.

W ramach projektu zrealizowane zostanie szkolenie (26-27 listopada 2005 r.) dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia jako instruktorów ekologicznego stylu życia. Każdy przeszkolony nauczyciel otrzyma poradnik metodyczny: „Poradnik instruktora ekologicznego stylu życia” lub „Poradnik instruktora Programu ekozespołów w edukacji elementarnej”.
Przeszkolony nauczyciel powinien zaangażować w działania od 6 do 12 uczniów. Zadania programu realizowane będą od listopada do końca kwietnia. Uczniowie otrzymają plakat „Nasz ekologiczny dom”, ankiety zachowań proekologicznych, w których przedstawione są propozycje działań w gospodarstwie domowym w poszczególnych tematach: zmniejszenie odpadów, poszanowanie wody, energii, podróżowanie, ekologiczne zakupy. Dzięki podjętym działaniom uczniowie będą mogli określić ich znaczenie dla środowiska we własnym gospodarstwie domowym. Starsi uczniowie będą mogli wymiernie ocenić efekty swych działań na podstawie wypełnianych dwukrotnie przez tydzień — na początku i na końcu udziału w programie — kart zużycia zasobów naturalnych: wody, energii i wielkości wytwarzanych odpadów w domu. Przykłady najciekawszych działań szkolnych opublikowane będą w „Raporcie Programu ekozespołów 2006”. Dodatkowo zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs pt. "Program ekozespołów w mojej szkole" – więcej informacji ponizej.

Program ekozespołów skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów przedszkoli i szkół oraz rodzin. Angażowanie rodziców do działań podejmowanych w ramach Programu jest jak najbardziej wskazane i zalecane. W projekcie weźmie udział 25 szkół z terenu Łodzi. Program ekozespołów upowszechniany jest przez Fundacją Global Action Plan Polska. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o odesłanie wypełnionego zgłoszenia.
W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Małgorzatą Świderek tel. (42) 632 57 51 lub 503 733 770 albo e-mailem edukacja@zrodla.org


Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie ekologicznym
"Program ekozespołów w mojej szkole".

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwszy etap konkursu ma zasięg regionalny - łódzki. Szczegółowy regulamin konkursu można otrzymać w siedzibie organizatora Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 310 lub na stronie internetowej www.zrodla.org lub www.feer.edu.pl. Najwyżej ocenione prace konkursowe - sprawozdania z realizacji Programu ekozespołów w danej szkole lub przedszkolu - przedstawiane są w konkursie ogólnopolskim. Wręczenie nagród i podsumowanie ogólnopolskiego konkursu odbędzie się w czerwcu 2005 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wyciąg z regulaminu ekologicznego konkursu "Program ekozespołów w mojej szkole"

Cele konkursu
- kształtowanie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,
- wpływanie na postawy sprzyjające zachowaniom proekologicznym: zmniejszaniu ilości wytwarzanych odpadów, zużycia wody, energii, ograniczanie przejazdów samochodami, preferowanie produktów rolnictwa ekologicznego,
- rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania energią (elektryczną, gazową i cieplną) i jej poszanowania,
- poznanie odnawialnych źródeł energii,
- pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego,
- współpraca zespołu nauczycieli w realizacji działań Programu ekozespołów,
- włączenie lokalnej społeczności, rodziców, samorządu, lokalnego biznesu, w działania dla dobra środowiska.

Zasady uczestnictwa w konkursie
Nauczyciel:
- Powołanie wśród dzieci i młodzieży 4-6- osobowych zespołów działań ekologicznych (ekozespołów).
- Wypełnienie karty zgłoszenia udziału w konkursie.
- Przesłanie karty zgłoszenia w terminie ustalonym w danym regionie na adres organizatora

Uczniowie:
- Przeprowadzenie (każdy uczestnik indywidualnie) dwukrotnych pomiarów zużycia zasobów naturalnych w gospodarstwie domowym (minimum siedmiodniowych) i zapisanie wyników w kartach badawczych dotyczących wytwarzania odpadów, zużycia wody i energii. Pomiary powinny być dokonywane w odstępie co najmniej dwóch miesięcy.
- Zestawienie wyników pomiarów w karcie i ich analiza pod kątem osiągnięcia efektu ekologicznego.
- Przeprowadzenie ankiet ekologicznych w swoim gospodarstwie domowym. Ankiety powinny być przeprowadzone dwukrotnie, na początku i na końcu Programu ekozespołów. (Na zakończenie realizacji Programu każdy ekozespół powinien przy pomocy nauczyciela dokonać analizy ankiet i opracować wyniki w formie pisemnej lub graficznej.)
- Przeprowadzenie i udokumentowanie zaplanowanych działań (ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania energii) na rzecz środowiska w swoim domu, szkole i najbliższym otoczeniu.
- Przesłanie w terminie ustalonym przez ośrodek regionalny:
- pisemnego sprawozdania (2-3 strony) z podpisem dyrektora szkoły,
- listy uczestników ekozespołów,
- planu realizacji działań Programu ekozespołów według załączonego wzoru,
- podsumowania wyników pomiarów zużycia zasobów naturalnych w gospodarstwie domowym,
- podsumowania wyników ankiet,
- dokumentacji zdjęciowej, np. w formie albumu, posteru, prezentacji multimedialnej, filmu na płycie CD.
UWAGA! Prace przestrzenne nie będą oceniane.

Kategorie: Przesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne.

Kryteria oceny
- rzetelność i zgodne z regulaminem wykonanie zadań konkursowych objętych programem (pomiary, ankieta),
- przeprowadzenie i udokumentowanie działań na rzecz poszanowania energii (elektrycznej, gazowej i cieplnej) w swoim domu, szkole,
- przeprowadzenie i udokumentowanie działań w innych dziedzinach Programu ekozespołów: odpady, woda, podróżowanie, zakupy,
- zasięg oddziaływania przeprowadzonych działań na rzecz środowiska (szkoła, osiedle, gmina, miasto),
- współpraca zespołu nauczycieli w realizacji działań Programu ekozespołów,
- innowacyjność i estetyka wykonanej dokumentacji.

Nagrody
Planowane jest przyznawanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii. Wszyscy uczestnicy konkursu i nauczyciele-instruktorzy otrzymają dyplomy. Spośród laureatów etapu wojewódzkiego wyłonione zostaną szkoły do etapu ogólnopolskiego, którego podsumowanie odbędzie się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w czerwcu 2005 r.

Ogłoszenie wyników konkursu
- Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną zaproszeni na konferencję podsumowującą Program ekozespołów, połączoną z wystawą prac konkursowych.
- O terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień szkoły zostaną powiadomione pisemnie.

Informacje na temat konkursu
Dokumenty, których przedstawienie jest wymagane w regulaminie konkursu, można znaleźć na stronie internetowej Fundacji GAP Polska lub otrzymać w siedzibie ośrodka regionalnego.Wróć | Przejdź na stronę główną | Przejdź do listy wszystkich wiadomości

. . .

design: cztery selery